Πρόγραμμα Εργασίας O.Ε.Φ. 1ο Έτος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΦ

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες για την τριετία 2015-2018.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ  
B.ii ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ “ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ” Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 30.000 ευρώ
B.iv.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΟΔ” Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 330.000 ευρώ
B.iv.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ) Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 40.000 ευρώ
Γ.iii ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ
Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 70.000 ευρώ
Δ.i ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 53.440 ευρώ
Δ.iii ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 265.145 ευρώ
Δ.iv ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 212.826 ευρώ
Δ.v ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 29.149 ευρώ
Ε.i. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 80.000 ευρώ
Ε.ii ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP) Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 37.581 ευρώ
ΣΤ.i ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 27.000 ευρώ
ΣΤ.ii ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (WEB SITE) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 5.000 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.180.141 ευρώ

Στάδια του προγράμματος εργασίας που υλοποιήθηκαν ή που υλοποιούνται

Δραστηριότητα Βii:  Σύστημα Διαχείρισης Λίπανσης με ηλεκτρονική εφαρμογή «Συμβουλή Λίπανσης»

Σκοπός του Συστήματος αυτού είναι η παροχή ακριβούς πληροφόρησης ως προς την ποσότητα, το είδος, τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής του λιπάσματος για τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις των ελαιοκαλλιεργητών, ανάλογα με την κατηγορία των ελαιώνων τους (ξηρικές, ποτιστικές καλλιέργειες). Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία παρέχει την ιδιότητα πρόσβασης και διαχείρισης σειράς πληροφοριών που αφορούν στα γενικά και ειδικά στοιχεία του συγκεκριμένου ελαιοτεμαχίου του παραγωγού, ως προς την φυσική και τη χημική σύσταση του εδάφους καθώς και συμβουλές ορθολογικής λίπανσης.

Κατά το 1ο έτος του προγράμματος έγινε η εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος της ηλεκτρονικής εφαρμογής και πραγματοποιήθηκε η παραμετροποίηση Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης Λίπανσης για την έκδοση εξειδικευμένων οδηγιών λίπανσης. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η εκπαίδευση και η υποστήριξη των χρηστών (επιβλεπόντων γεωπόνων) στην πλατφόρμα οδηγιών.

Δραστηριότητα Βiv: Σύστημα Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας με ηλεκτρονική Εφαρμογή (Ημερολόγιο παραγωγού- Μητρώο Εισροών/Εκροών-Διαχείριση ΣΟΔ)

Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η υλοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (ΣΟΔ) απαιτεί οργάνωση και υψηλό επίπεδο μηχανισμού επιστημονικής και γεωτεχνικής υποστήριξης σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από τον μηχανισμό της ΟΕΦ.

Τα συστήματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθών γεωργικών πρακτικών βασίζονται διεθνώς στη διατήρηση λεπτομερούς και σχολαστικού αρχείου καταγραφής (τεκμηρίωσης)  όλων των διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης της παραγωγής και η πιστοποίηση τους αποτελεί την απόδειξη.

Το ΣΟΔ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργαζομένων, Ασφάλεια Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα και Φιλοπεριβαλλοντικές Δράσεις (Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, Πολλαπλή Συμμόρφωση κλπ).

Στοχεύει στη δημιουργία της βάσης, για αποτελεσματική παραγωγή σε μια οικονομική βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες.

Κατά το 1ο  έτος υλοποίησης του προγράμματος ξεκίνησε η λειτουργία και υποστήριξη  συστήματος ηλεκτρονικής διαχείρισης μιας σειράς πληροφοριών και αρχείων που αφορούν το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας (ΣΟΔ).

Δραστηριότητα B.iv.2 : Σύστημα Τήρησης Αρχών Βιολογικής Γεωργίας Ελαιοκαλλιέργειας με ηλεκτρονική εφαρμογή (Ηλεκτρονική εφαρμογή : Διαχείριση Συστήματος Τήρησης Αρχών Βιολογικής Γεωργίας)

Το Σύστημα Αρχών Βιολογικής Γεωργίας περιλαμβάνει μεταξύ άλλων Γεωργική Πρακτική σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, Ασφάλεια Προϊόντων, Ιχνηλασιμότητα. Στοχεύει στη δημιουργία της βάσης, για αποτελεσματική παραγωγή σε μια οικονομική βιώσιμη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη γεωργική επιχείρηση, ενσωματώνοντας στις σύγχρονες καλλιεργητικές πρακτικές, ωφέλιμες φυσικές διαδικασίες.

Κατά την συγκεκριμένη περίοδο αναφοράς πραγματοποιήθηκε προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία και υποστήριξη συστήματος ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης μιας σειράς πληροφοριών και αρχείων που αφορούν στο σύστημα βιολογικής Ελαιοκαλλιέργειας. Ο βασικός κορμός της εφαρμογής περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες: α) Διαχείριση προφίλ γεωργικής εκμετάλλευσης, β) ημερολόγιο γεωργικών εργασιών, γ) μητρώο εισροών/εκροών και δ) εκτυπώσεις.

Δραστηριότητα Γ.iii: Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς.

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εξασφάλιση της διεξαγωγής μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό που απευθύνεται στους παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Η κατάρτιση των παραγωγών σε ότι αφορά στις νέες τεχνικές καλλιέργειας εξασφαλίζει τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών που έχουν ως τελικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέματα:

  • Εφαρμογή εναλλακτικών τεχνικών κλαδέματος & επαναχρησιμοποίηση υπολειμμάτων κλαδέματος μετά από επεξεργασία
  • Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων λίπανσης-λήψη απαραίτητων μέτρων φυτοπροστασίας
Δραστηριότητα Δ.i: Προμήθεια εξοπλισμού μεταφοράς και  παράδοσης και επιτραπέζιων ελιών πριν τη μεταποίησή τους.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προμήθεια εξοπλισμού καλλιέργειας, συγκομιδής, παράδοσης και αποθεματοποίησης ελιών πριν τη μεταποίηση τους.  Με την χρήση κατάλληλου εξοπλισμού, διασφαλίζεται η έγκαιρη και έγκυρη συγκομιδή και η μεταφορά του ελαιόκαρπου στο ελαιουργείο σε άρτια ποιοτικώς κατάσταση προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέγιστο αποτέλεσμα βάση του δυναμικού της περιοχής.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης η ΟΕΦ μέσω της εγκεκριμένης δράσης προμηθεύτηκε τα παρακάτω: 75 πλαστικά διάτρητα παλετοκιβώτια, 75 πλαστικά κλειστά παλετοκιβώτια, 9 θαμνοκοπτικά, 9 αλυσοπρίονα, 100 ελαιοδίκτυα συγκομιδής και  2425 πλαστικά κιβώτια διακίνησης και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων.

Δραστηριότητα Δ.iii:  Αξιοποίηση υπολειμμάτων παραγωγικής διαδικασίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων συσκευαστηρίου βρώσιμης ελιάς (βιολογικός καθαρισμός). Η μονάδα επεξεργασίας θα επεξεργάζεται πλήρως τα απόνερα που θα προκύπτουν μετά τις διαφορετικές περιόδους της μεταποίησης της ελιάς, ενώ το νερό που θα προκύπτει θα έχει χαρακτηριστικά νερού επαναχρησιμοποίησης, όπως ορίζεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Το 1ο έτος υλοποίησης του προγράμματος, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού της μονάδας πραγματοποιήθηκαν τα παρακάτω: Αφαίρεση λιπών (Λιποσυλλέκτης), Αντλιοστάσιο αρχικής Ανύψωσης Αποβλήτων, μηχανικός Διαχωρισμός στερεών, διόρθωση pH και δεξαμενή Εξισορρόπησης Παροχών.

Δραστηριότητα Δ.iv: Προμήθεια εξοπλισμού για τη παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, στα ελαιοτριβεία και στα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων

Σκοπός της δράσης αυτής, μέσω προμήθειας εξοπλισμού, είναι βελτιωτικές παρεμβάσεις που αφορούν στο περιβάλλον, στην ιχνηλασιμότητα, στην πιστοποίηση και στην ποιότητα του ελαιολάδου.

Κατά τον 1ο χρόνο υλοποίησης του προγράμματος, η ΟΕΦ, για την υλοποίηση της συγκεκριμένης δράσης προμηθεύτηκε: 25 ελατήρια για τον διαλογέα, 1 μηχάνημα επικόλλησης film, παρελκόμενα για την αντλία άλμης, 1 απομισχωτική μηχανή ισπανικού τύπου, 1 πλυντήριο και αναβατόριο ελαιών και έναν βιομηχανικό εκτυπωτή.

Δραστηριότητα Δ.v. : Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ανάλυσης παρθένου ελαιόλαδου.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού προκειμένου το χημικό εργαστήριο του Συνεταιρισμού να πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις του ελαιόλαδου. Μέσω αυτού του εξοπλισμού θα μπορεί να εξασφαλιστεί ο ποιοτικός έλεγχος του παραγόμενου ελαιολάδου.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της υλοποίησης της εγκεκριμένης δράσης η ΟΕΦ προμηθεύτηκε: 1επιτραπέζιο πεχάμετρο, 1 κινητό πεχάμετρο, 11 ρυθμιστικά διαλύματα και εγκατάσταση εργαστηρίου ανάλυσης εδάφους.

611/2014.

Δραστηριότητα Ε.i. :Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς

Δημιουργία και διαχείριση συστημάτων που επιτρέπουν την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων από τον ελαιοκαλλιεργητή έως τη συσκευασία και την επισήμανση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την αρμόδια εθνική αρχή (υποχρεωτική η πιστοποίηση σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007)

Η συγκεκριμένη Δραστηριότητα αφορά στο σχεδιασμό, παραμετροποίηση, εγκατάσταση, έλεγχο και υποστήριξη της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου, στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας και Ελέγχου Ποιότητας των επιτραπέζιων ελιών και ελαιολάδου.

Δραστηριότητα Ε.ii.: Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας του Ελαιολάδου με ηλεκτρονική εφαρμογή (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας Τροφίμων)

Η παρούσα δραστηριότητα αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP/ISO 22000, IFS (InternationalFoodStandard). Τα συστήματα θα εφαρμοσθούν στις εγκαταστάσεις της Ο.Π. που αφορούν τις μονάδες παραγωγής ελαιολάδου και βρώσιμης ελιάς, που περιλαμβάνουν κονσερβοποιείο βρώσιμης ελιάς, τυποποιητήριο ελαιολάδου, ελαιουργείο τριφασικό, ελαιουργείο διφασικό και δεξαμενές ελαιολάδου. Η πιστοποίηση της Ο.Π. με τα διεθνή εμπορικά πρότυπα κρίνεται ουσιαστική με δεδομένο πως η Ο.Π./ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΗΛΙΟΥ – ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ είναι μία επιχείρηση με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Οι μονάδες παραγωγής ελαιολάδου, δύο και τριών φάσεων και το τυποποιητήριο ελαιολάδου και το κονσερβοποιείο βρώσιμης ελιάς θα αποκτήσουν την πιστοποίησή τους κατά ISO 22000:2005/ IFS, προχωρώντας στην επικαιροποίηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που διατηρούνται, επεκτείνοντας τα, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα της ιχνηλασιμότητας.

Δραστηριότητα ΣΤ.i.: Διαμόρφωση και Υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΟΕΦ σε ότι αφορά στο Αντικείμενο και στα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Προγράμματος
Διαμόρφωση και Υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΟΕΦ σε ότι αφορά στο Αντικείμενο και στα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Προγράμματος.
Δραστηριότητα ΣΤ.ii:Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες  φιλοπεριβαλλοντικής καλλιέργειας, βελτίωσης της ποιότητα, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση προϊόντων

Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες που υλοποιούνται. Η παρούσα δραστηριότητα αποτελεί την ολοκλήρωση και δημόσια προβολή και προώθηση (ηλεκτρονικά) όλων των δραστηριοτήτων του προγράμματος.