Προφίλ

 Η Οργάνωση Παραγωγών (Ο.Π.) – Α.Σ. ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ αποτελεί μία πρωτοβουλία των ελαιοπαραγωγών του Συνεταιρισμού και λειτουργεί στο πλαίσιο αυτού.

Ο Α.Σ. ΠΗΛΙΟΥ ΚΑΙ Β.ΣΠΟΡΑΔΩΝ και η Ο.Π. είναι εγκατεστημένος σε ιδιόκτητα γραφεία στα Άνω Λεχώνια και έχει ως κύριες δραστηριότητες: Συγκέντρωση, συντήρηση, συσκευασία και εμπορία βρώσιμης ελιάς Πηλίου, συγκέντρωση, συντήρηση, συσκευασία και εμπορία ελαιολάδου, έκθλιψη ελαιοκάρπου από οικολογικό και συμβατικό ελαιοτριβείο, συγκέντρωση, ψυχροσυντήρηση, διαλογή, συσκευασία και εμπορία νωπών φρούτων κυρίως μήλων και αχλαδιών, διακίνηση αγροτικών εφοδίων (φυτοφάρμακα, λιπάσματα, ζωοτροφές) και παροχή υπηρεσιών σε τρίτους.

Αναγνωρισμένη από το Υπ.Α.Α.Τ. ως Οργάνωση Ελαιουργικού Φορέα (Ο.Ε.Φ.), η Ο.Π. έχει αναλάβει με Ιδίους, Εθνικούς και Eνωσιακούς πόρους,  την ενεργή παρέμβαση της σε θέματα που αφορούν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην βελτίωση της ποιότητας.

Βασικός στόχος των παρεμβάσεων είναι η ουσιαστική στήριξη των ελαιοπαραγωγών μελών της, η μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ελαιοκαλλιέργεια, η αναβάθμιση της ποιότητας του παραγόμενου προϊόντος καθώς και η ασφάλεια του τελικού καταναλωτή μέσω υιοθέτησης σύγχρονων συστημάτων ποιότητας και ιχνηλασιμότητας

Η Ο.Π. πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, από την παραδοσιακή εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας, προχωράει στην υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών και λογισμικών για τον πληρέστερο έλεγχο των απαιτούμενων εισροών και εκροών (απαιτήσεις άρδευσης, λίπανσης, δακοκτονίας κλπ). Ένα σημαντικό μέρος των παρεμβάσεων έχουν σαν στόχο την διεύρυνση της εφαρμογής των Κωδίκων Ορθής Γεωργικής Πρακτικής και την τήρηση λεπτομερούς αρχείου καταγραφών παραγωγού σε ψηφιακή μορφή, με δυνατότητα άμεσης επεξεργασίας τους ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές μέσω διαδικτύου. Στο πλαίσιο αυτό, δίνεται η δυνατότητα περαιτέρω επιμόρφωσης των ελαιοπαραγωγών και στροφής αυτών σε έξυπνες τεχνολογίες. Στο πλαίσιο του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης συμμετέχουν παραγωγοί μέλη της Ο.Π. με συνολικά περίπου 3.700 στρέμματα.

Η Ο.Π. για να εξασφαλίσει την επιτυχημένη μετάβαση από την παραδοσιακή στην σύγχρονη μέθοδο ελαιοκαλλιέργειας, συνεργάζεται με ομάδα εμπειρογνωμόνων, ακαδημαϊκών και εταιρειών, για την διοργάνωση μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό. Ενδεικτικά αναφέρονται έργα επίδειξης που αποσκοπούν στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των υποπροϊόντων του αγροκτήματος, εφαρμογή συστημάτων με στόχο την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πτυχών που εμπλέκονται στον κύκλο παραγωγής κ.ά.

Αναπόσπαστο μέρος των παρεμβάσεων αποτελεί η εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας στο παραγόμενο προϊόν δηλαδή η παρακολούθησή και πλήρης καταγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για την παραγωγή του. Το ιστορικό αυτό τηρείται ηλεκτρονικά και διασυνδέεται και με το σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας καθώς και με το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων, ISO 22000:2005.

Παράλληλα με την εγκατάσταση των ανωτέρω συστημάτων, πραγματοποιείται μια σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης του υπάρχοντος μηχανολογικού εξοπλισμού με νέο σύγχρονο σύμφωνο με αυστηρές προδιαγραφές όπως ανοξείδωτο πλυντήριο ελαιοκάρπου, απομισχωτική μηχανή, εκπυρηνωτικό εξοπλισμό, περονοφόρο οχήμα, βιομηχανικό εκτυπωτή και άλλα.

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό και επειδή το τελικό ζητούμενο είναι η παραγωγή ποιοτικού προϊόντος, η Ο.Π. επιλέγει παράλληλα με τα ανωτέρω , να παρέχει εξειδικευμένο εξοπλισμό στους παραγωγούς μέλη της με τον διττό στόχο να στηρίξει το εισόδημά τους αλλά και να διασφαλίσει τα κατάλληλα εργαλεία για την ελαιοκαλλιέργεια (θαμνοκοπτικά), συγκομιδή (ελαιοραβδιστικά, κάδες, ελαιόπανα) και κλάδεμα (αλυσοπρίονα).

Επίσης σημαντικό έργο στο πλαίσιο των παρεμβάσεων που υλοποιεί η Ο.Π. για την προστασία του περιβάλλοντος, αποτελεί ο εκσυγχρονισμός του χημικού της εργαστηρίου αλλά και της μονάδας βιολογικού καθαρισμού για την επεξεργασία των αποβλήτων τα οποία δημιουργούνται από την επεξεργασία των επιτραπέζιων ελιών (άλμη, χρωστικές και οργανικές ουσίες της ελιάς) πριν την μεταποίηση. Η μονάδα μετά την ολοκλήρωση του έργου, θα επεξεργάζεται πλήρως τα απόνερα που θα δημιουργούνται στα διάφορα στάδια της μεταποίησης, ενώ το νερό που θα προκύπτει θα έχει χαρακτηριστικά νερού επαναχρησιμοποίησης, όπως ορίζεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Τέλος, ο νέος διαδικτυακός τόπος της Ο.Π. συγκεντρώνει και παρουσιάζει όλες τις δραστηριότητες αυτής που αφορούν την ελαιοκαλλιέργεια, την βελτίωση της ποιότητας, την ιχνηλασιμότητα και πιστοποίηση των προϊόντων της και παρέχει πρόσθετη πληροφόρηση σχετικά με την οργάνωση και τα προϊόντα αυτής.