Πρόγραμμα Εργασίας O.Ε.Φ. 2ο Έτος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΟΕΦ

Το πρόγραμμα της ΟΕΦ περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες για την τριετία 2015-2018.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ
B.ii ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΠΑΝΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ “ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΛΙΠΑΝΣΗΣ” Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 30.000 ευρώ
B.iv.1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ “ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ – ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΡΟΩΝ/ΕΚΡΟΩΝ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΟΔ” Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 330.000 ευρώ
B.iv.2 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ : ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ) ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 40.000 ευρώ
Γ.iii ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΕ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 70.000 ευρώ
Δ.i ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ, ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΙΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 53.440 ευρώ
Δ.iii ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 265.145 ευρώ
Δ.iv ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 212.826 ευρώ
Δ.v ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 29.149 ευρώ
Ε.i. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑΣ ΕΛΙΑΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 80.000 ευρώ
Ε.ii ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ (HACCP) Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 37.581 ευρώ
ΣΤ.i ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΕΦ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 27.000 ευρώ
ΣΤ.ii ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ (WEB SITE) ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΦΙΛΟΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΛΑΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Συνολικός προϋπολογισμός 2015-2018: 5.000 ευρώ
ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1.180.141 ευρώ

Στάδια του προγράμματος εργασίας που υλοποιήθηκαν ή που υλοποιούνται

Δραστηριότητα Bii: Σύστημα Διαχείρισης Λίπανσης με ηλεκτρονική εφαρμογή «Συμβουλή Λίπανσης»
Σκοπός του Συστήματος αυτού είναι η παροχή ακριβούς πληροφόρησης ως προς την ποσότητα, το είδος, τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής του λιπάσματος για τις συγκεκριμένες εκμεταλλεύσεις των ελαιοκαλλιεργητών, ανάλογα με την κατηγορία των ελαιώνων τους (ξηρικές, ποτιστικές καλλιέργειες).Αυτό επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία παρέχει την ιδιότητα πρόσβασης και διαχείρισης σειράς πληροφοριών που αφορούν στα γενικά και ειδικά στοιχεία του συγκεκριμένου ελαιοτεμαχίου του παραγωγού ως προς την φυσική και τη χημική σύσταση του εδάφους καθώς και συμβουλές ορθολογικής λίπανσης.

Kατα το 2ο έτος  του προγράμματος  πραγματοποιήθηκε παραμετροποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής συστήματος διαχείρισης λίπανσης και καταχώρηση στοιχείων  ελαιοτεμαχίων προς δειγματοληψία. Επίσης  πραγματοποιήθηκε καταχώρηση δεδομένων εδαφολογικών αναλύσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή  και  έκδοση εξειδικευμένης οδηγίας λίπανσης.

Δραστηριότητα Biv: Σύστημα Ποιότητας Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ελαιοκαλλιέργειας με ηλεκτρονική εφαρμογή (Ημερολόγιο παραγωγού-Μητρώο Εισροών/Εκροών-Διαχείριση ΣΟΔ)
Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και η υλοποίηση του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής (ΣΟΔ) απαιτεί οργάνωση και υψηλό επίπεδο μηχανισμού επιστημονικής και γεωτεχνικής υποστήριξης σε τοπικό αλλά και σε κεντρικό επίπεδο από τον μηχανισμό της ΟΕΦ.

Τα συστήματα ποιότητας, προστασίας του περιβάλλοντος και ορθών γεωργικών πρακτικών βασίζονται διεθνώς στη διατήρηση λεπτομερούς και σχολαστικού αρχείου καταγραφής (τεκμηρίωσης) όλων των διαδικασιών λειτουργίας και διαχείρισης της παραγωγής και η πιστοποίηση τους αποτελεί την απόδειξη.

Η υλοποίηση της δράσης για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2016-17, ξεκίνησε με τον έλεγχο ορθής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται τόσο από τους εμπλεκόμενους γεωπόνους όσο και από τους παραγωγούς μέλη της ΟΕΦ. Παράλληλα ξεκίνησε η καταχώρηση στοιχείων και αρχείων που αφορούν στο Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Καθόλη την διάρκεια του έτους, έμπειρα στελέχη της αναδόχου εταιρείας AGRON AE, βρέθηκαν διπλά στους παραγωγούς μέλη της Ο.Ε.Φ., πρόθυμα να απαντήσουν σε κάθε απορία σχετικά με τα διάφορα στάδια της καλλιέργειας της ελιάς.

Αποτέλεσμα της ορθής τήρησης του Συστήματος και της δέσμευσης των παραγωγών στην τήρηση των αρχών της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ήταν η επιτυχής επιθεώρηση και πιστοποίηση τους και κατά το τρέχον έτος, σύμφωνα με το Εθνικό Πρότυπο AGRO 2.1-2.2.

Δραστηριότητα Biv 2: Σύστημα Τήρησης Αρχών Βιολογικής Γεωργίας Ελαιοκαλλιέργειας με ηλεκτρονική εφαρμογή (Ηλεκτρονική εφαρμογή : Διαχείριση Συστήματος Τήρησης Αρχών Βιολογικής Γεωργίας)
Ο Κανονισμός 834/2007, για την παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων, εκπονήθηκε από το Συμβούλιο της ΕΕ. και παρέχει τη βάση για την αειφόρο ανάπτυξη της βιολογικής παραγωγής με παράλληλη εξασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς, διασφάλιση του θεμιτού ανταγωνισμού, εξασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών και προστασία των συμφερόντων τους. Ορίζει κοινούς στόχους και αρχές που θεσπίζονται σχετικά με όλα τα στάδια παραγωγής, παρασκευής και διανομής βιολογικών προϊόντων και τους σχετικούς ελέγχους, καθώς επίσης με τη χρήση, στην επισήμανση και στη διαφήμιση, ενδείξεων που αναφέρονται στη βιολογική παραγωγή.

Η υλοποίηση της δράσης για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο 2016-17, ξεκίνησε με τον έλεγχο ορθής λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής η οποία έχει εγκατασταθεί και χρησιμοποιείται τόσο από τους εμπλεκόμενους γεωπόνους όσο και από τους παραγωγούς μέλη της ΟΕΦ. Παράλληλα ξεκίνησε η καταχώρηση στοιχείων και αρχείων που αφορούν στο Σύστημα Βιολογικής Γεωργίας για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Καθόλη την διάρκεια του έτους, έμπειρα στελέχη της αναδόχου εταιρείας AGRON AE, βρέθηκαν διπλά στους παραγωγούς μέλη της Ο.Ε.Φ., πρόθυμα να απαντήσουν σε κάθε απορία σχετικά με τα διάφορα στάδια της καλλιέργειας της ελιάς.

Αποτέλεσμα της ορθής τήρησης του Συστήματος και της δέσμευσης των παραγωγών στην τήρηση των αρχών της Βιολογικής Γεωργίας ήταν η επιτυχής επιθεώρηση και πιστοποίηση τους και κατά το τρέχον έτος.

Δραστηριότητα Γiii: Κατάρτιση των παραγωγών σε νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς.
Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι η εξασφάλιση της διεξαγωγής μαθημάτων κατάρτισης επί τόπου στον αγρό που απευθύνεται στους παραγωγούς σχετικά με τις νέες τεχνικές καλλιέργειας και συγκομιδής της ελιάς. Η κατάρτιση των παραγωγών σε ότι αφορά στις νέες τεχνικές καλλιέργειας εξασφαλίζει τη χρήση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνικών που έχουν ως τελικό σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος.

Κατά το 2ο έτος υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκε κατάρτιση των παραγωγών με θέμα:

  • Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων συγκομιδής, διαλογής και μεταφοράς ελαιοκάρπου
Δραστηριότητα Δ.iii: Αξιοποίηση υπολειμμάτων παραγωγικής διαδικασίας για την προστασία του περιβάλλοντος.
Η δράση αυτή αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό Μονάδας Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων συσκευαστηρίου βρώσιμης ελιάς (βιολογικός καθαρισμός). Η μονάδα επεξεργασίας θα επεξεργάζεται πλήρως τα απόνερα που θα προκύπτουν μετά τις διαφορετικές περιόδους της μεταποίησης της ελιάς, ενώ το νερό που θα προκύπτει θα έχει χαρακτηριστικά νερού επαναχρησιμοποίησης, όπως ορίζεται από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η υλοποίηση του έργου συνεχίζεται κανονικά και αναμένεται να ολοκληρωθεί και να είναι πλήρως λειτουργικό με την λήξη του 3ου έτους του προγράμματος.
Δραστηριότητα Δ.iv.: Προμήθεια εξοπλισμού για τη παροχή τεχνικής βοήθειας στην παραγωγή, στην ελαιουργική μεταποιητική βιομηχανία, στις επιχειρήσεις παραγωγής επιτραπέζιων ελιών, στα ελαιοτριβεία και στα συσκευαστήρια σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα των προϊόντων
Σκοπός της δράσης αυτής  είναι η βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου και της επιτραπέζιας ελιάς  που φθάνει στον τελικό καταναλωτή η οποία είναι άμεση συνδεδεμένη με μια σειρά παραμέτρων σχετικών με την μονάδα μεταποίησης και καθαρίζονται από την κατάσταση του βιομηχανικού και τεχνικού εξοπλισμού της μονάδας, το επίπεδο της τεχνογνωσίας του ανθρώπινου δυναμικού και τα συστήματα διαχείρισης, τα οποία εφαρμόζονται για την επεξεργασία ά ύλης.

Κατά το 2ο έτος υλοποίησης του προγράμματος η Ο.Ε.Φ. προχώρησε στην προμήθεια σύγχρονου ανοξείδωτου εξοπλισμού για την αυτοματοποίηση της γραμμής παραγωγής και τυποποίησης του ελαιολάδου.

Δραστηριότητα Δ.v.: Προμήθεια εξοπλισμού εργαστηρίου ανάλυσης παρθένου ελαιόλαδου.
Η δράση αυτή αποσκοπεί στην προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού προκειμένου το χημικό εργαστήριο του Συνεταιρισμού να πραγματοποιεί χημικές αναλύσεις του ελαιολάδου. Κατά το τρέχον έτος, η ΟΕΦ προχώρησε στην προμήθεια επιπλέον εξοπλισμού τα οποία διασφαλίζουν τον ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων.
Δραστηριότητα Ε.i: Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Συστήματος Ιχνηλασιμότητας Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς
Η συγκεκριμένη Δραστηριότητα αφορά στο σχεδιασμό, παραμετροποίηση, εγκατάσταση έλεγχο και υποστήριξης της λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος Ιχνηλασιμότητας επιτραπέζιας ελιάς και ελαιολάδου στο πλαίσιο της δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου συστήματος ιχνηλασιμότητας και Ελέγχου ποιότητας των επιτραπέζιων ελιών και ελαιολάδου.

Κατά το 1ο έτος  υλοποίησης η Ο.Ε.Φ.  με την συνεργασία της εταιρείας ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ προχώρησε στην εγκατάσταση του συστήματος ιχνηλασιμότητας το οποίο μάλιστα πιστοποιήθηκε από ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22005:2007.

Η επιτυχής αυτή προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά το τρέχον 2ο έτος του προγράμματος με την άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με αποτέλεσμα την εκ νέου πιστοποίηση των εγκαταστάσεων. Επιπλέον, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, η Ο.Ε.Φ. παρουσίασε τα ιχνηλατημένα προϊόντα της σε πέντε μη ελαιοπαραγωγές χώρες στόχους. προβάλλοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο την σημασία της πλήρους ιχνηλάτησης της πορείας ενός προϊόντος από το χωράφι στο ράφι.

Δραστηριότητα Ε.ii: Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας του Ελαιολάδου με ηλεκτρονική εφαρμογή (Πληροφοριακό Σύστημα Πιστοποίησης Ποιότητας Ασφάλειας Τροφίμων).
Η παρούσα δραστηριότητα αφορά τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την εφαρμογή συστημάτων σύμφωνα με τα πρότυπα HACCP/ISO 22000. Τα συστήματα θα εφαρμοσθούν στις εγκαταστάσεις της Ο.Π. που αφορούν τη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου.Η μονάδα παραγωγής και τυποποίησηςελαιολάδου, θα αναβαθμίσει και θα διατηρήσει την πιστοποίησή τους κατά ISO 22000:2005, προχωρώντας στην επικαιροποίηση των συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων που διατηρούν, επεκτείνοντας τα, εστιάζοντας κυρίως στον τομέα της ιχνηλασιμότητας.

Κατά το 1ο έτος υλοποίησης, η ΟΕΦ με την συνεργασία της εταιρείας ΑΞΙΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ προχώρησε στην εγκατάσταση και αναβάθμιση του συστήματος ποιότητας το οποίο εφαρμόζει με αποτέλεσμα την πιστοποίηση των εγκαταστάσεων της από ανεξάρτητο πιστοποιητικό φορέα σύμφωνα με τις αρχές του προτύπου ISO 22000:2005.

Η επιτυχής αυτή προσπάθεια συνεχίστηκε και κατά το τρέχον 2ο έτος του προγράμματος με την άψογη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων με αποτέλεσμα την εκ νέου πιστοποίηση των εγκαταστάσεων κατά ISO 22000:2005.

Δραστηριότητα ΣΤ.i: Διαμόρφωση και Υλοποίηση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής της ΟΕΦ σε ότι αφορά στο Αντικείμενο και στα Αποτελέσματα των Δραστηριοτήτων του Προγράμματος
Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δραστηριότητας, περιλαμβάνονται υπηρεσίες οργάνωσης των ενεργειών δημοσιότητας σε ότι αφορά στο αντικείμενο και στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του τριετούς προγράμματος εργασίας της Ο.Ε.Φ. στα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 611/2014.

Κατά το 2ο έτος υλοποίησης η Ο.Ε.Φ. σε συνεργασία με την συνεργαζόμενη ανάδοχο εταιρεία, συμμετείχε σε έκθεση τροφίμων παρουσιάζοντας τα προϊόντα του συνεταιρισμού με την παράλληλη παρουσίαση του προγράμματος της μέσω έντυπου ενημερωτικού φυλλαδίου το οποίο και διένειμε. Επίσης, συμμετείχε στην πραγματοποίηση εκπαιδευτικού σεμιναρίου- εκδήλωσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με θέμα «Η Ποιότητα ως Παράγων Οικονομικής Αξίας των προϊόντων της Ελαιοκομίας» με την παρουσία πλήθος κόσμου.

Δραστηριότητα ΣΤ.ii: Δημιουργία και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακού τόπου (portal) με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητες  φιλοπεριβαλλοντικής καλλιέργειας, βελτίωσης της ποιότητα, ιχνηλασιμότητας και πιστοποίηση προϊόντων.
Κατά το 2ο έτος υλοποίησης του προγράμματός της Ο.Ε.Φ. σε συνεργασία με την ανάδοχο εταιρεία AGRON AE προχώρησε στον έλεγχο καλής λειτουργίας του διαδικτυακού τόπου που έχει δημιουργηθεί από το 1ο έτος υλοποίησης με σκοπό τη διάδοση πληροφοριών από τις δραστηριότητες που υλοποιούνται. Παράλληλα, προχώρησε στην καταχώρηση πλήθους άρθρων αγροτικού και ελαιοκομικού ενδιαφέροντος για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των παραγωγών της περιοχής.